قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۹ درخصوص اخذ درس کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی در ترم ۲-۹۹

با سلام

درس کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی با کد 9010888-04 ارائه گردیده و تمامی دانشجویان موظف به اخذ آن در این ترم می باشند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی