قابل توجه دانشجویان ورودی 98 (یادآوری زمان ارسال و فرمت ارسال گزارش های سمینار کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان ورودی 98 (یادآوری)
احتراما به استحضار میرساند مهلت ارسال گزارش های سمینار کارشناسی ارشد روز چهارشنبه 28 بهمن و فرمت ارائه گزارش سمینارهای کارشناسی ارشد دقیقا طبق فرمت پایان نامه انجام میگیرد. نمونه پایان نامه در سایت دانشکده موجود میباشد.
گزارش کتبی مبسوط (حداقل 40 صفحه) از کارهای انجام شده شامل موارد زیر می باشد:
1- مقدمه، شامل تاریخچه و کاربردها
2- تعریف دقیق مساله مورد نظر و فرضیات آن در پروژه و مرحله بندی کارهای پروژه
3- ارائه تفصیلی تحقیقات انجام شده قبلی در زمینه پروژه و ارزیابی آنها
4- تشریح مقالات یا تحقیقهای اصلی مورد استفاده در پروژه و تفاوت های کار پروژه با مقالات مذکور
5- مدلسازی و فرمول بندی مسئله و روشهای پیش بینی شده برای حل مسئله

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی