قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98 (تعیین استاد مشاور برای پایان نامه کارشناسی ارشد)

احتراماً به استحضار می رساند چنانچه دانشجویی قصد تعیین استاد مشاور در تز کارشناسی ارشد خود را دارد و یا با تعیین استاد مشاور از قبل قصد تغییر ایشان را دارد تا روز چهارشنبه مورخ 99/12/06 به تایید استاد راهنمای خود، این موضوع را به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده اطلاع دهند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی