اطلاعیه فوری: زمان برگزاری امتحان جامع کتبی دانشجویان دکتری

با سلام، بنا به رأی شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 1400/01/15 به اطلاع می رساند زمان برگزاری امتحان جامع کتبی روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 تعیین شده است. لطفا حداکثر تا یک ماه قبل از برگزاری آزمون، کاربرگ درخواست برگزاری امتحان جامع را تکمیل و پس از تأیید اساتید راهنما،توسط استاد راهنما  از طریق پست الکترونیکی به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال فرمایید.    

                                                              تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی