ليست نشريات معتبر و نامعتبر

ليست نشريات سياه وزارت علوم و نيز نشريات مورد تأييد دانشگاه جهت بهره برداري به پیوست می باشد.
 

پیوستاندازه
PDF icon پیوست 15.59 مگابایت
PDF icon پیوست 21.73 مگابایت
PDF icon پیوست 3289.81 کیلوبایت
PDF icon پیوست 4848.91 کیلوبایت

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی