یادآوری(زمان برگزاری کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی)

قابل توجه کلیه دانشجویان ثبت نام شده در کارگاه ایمنی و بهداشت تخصصی*
 این کارگاه روز چهارشنبه مورخ 98/3/8 )صبح : تئوری) و (عصر: عملی) در دانشکده مهندسی مکانیک برگزار میگردد.
 
98/1/24

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی