قابل توجه دانشجویان دکتری: شرايط لازم مقالات مستخرج از رساله دكتراي مورد استفاده در جلسه دفاعيه

در جلسه كميته برنامه ريزي مورخ 98/2/4 شرايط لازم مقالات مستخرج از رساله دكتراي مورد استفاده در جلسه دفاعيه مطرح و مقرر شد با توجه به لزوم همخواني زمان پذيرش مقاله با محدوده زماني فعاليت‌هاي پژوهشي دانشجوي دكترا، تاريخ پذيرش مقاله بايد بعد از تاريخ تصويب پروپوزال باشد.
                                                                                                1398/2/11

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی