تعيين وقت دفاع پايان نامه يا رساله

با توجه به تراكم دفاعيه ها در دو هفته اتي، مستدعي است به دانشجويان خود بفرماييد دفاعيه هاي خود را فقط در بازه هاي زماني زير تنظيم كنند تا استفاده بهتر از وقت ديگر همكاران و اتاقهاي سمينار فراهم آيد. درصورتيكه هيات داوران به زمان شور و بررسي بيشتري نياز دارند پيشنهاد مي گردد ادامه جلسه به دفتر كار مسئول محترم جلسه (كه يكي از داوران محترم مي باشند) منتقل گردد.  قبلا از توجه و مساعدت همگي سپاسگزارم
8 الي 9:20
9:30 الي 10:50
11 الي 12:20
13:30 الي 14:50
15 الي 16:20

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی