کاربرگ مجوز ادامه تحصیل برای ترم 1-98 دکتری

دانشجویانی که دارای منع ثبت نام هستند تا روز یکشنبه مورخ 98/6/31 فرصت دارند، کاربرگ ­درخواست مجوز ادامه تحصیل را از روی سایت دانشکده مکانیک به صورت پشت و رو (در یک صفحه) تهیه و پس از تکمیل و امضا، فرم توسط استاد راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل گردد.
                    
تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک 98/06/27

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی