آموزش

فرمهای آموزشی
پیوستاندازه
Microsoft Office document icon شيوه تدوين گزارش پروژه هاي کارشناسي (دی 96)235.5 کیلوبایت
Microsoft Office document icon شيوه تدوين گزارش پروژه هاي کارشناسي (شهریور 95)89.5 کیلوبایت
Microsoft Office document icon شيوه تدوين گزارش پروژه هاي کارشناسي (خرداد 93)125.5 کیلوبایت
PDF icon فرم ارزيابي پايان نامه کارشناسي147.8 کیلوبایت
PDF icon شماره گزارشات مورد نياز دانشجويان در سیستم گلستان294.2 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست موارد خاص از شوراي آموزشي86.02 کیلوبایت
PDF icon فرم تردد127.47 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست اضافه بر درس236.69 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست دانش آموختگي140.2 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست مهمانی128.99 کیلوبایت
Microsoft Office document icon فرم تعیین گرایش مورد نظر27.5 کیلوبایت
فایل فرم پيشنهاديه پرو‍ژه كارشناسي36.22 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست استثناء113.51 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست ثبت پروژه121.49 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست ثبت کارآموزی110.33 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست حذف ترم تحصيلي110.52 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست مرخصي تحصيلي113.85 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست مطالعه آزاد110.73 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست امتحان مجدد115.75 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست پيش ترم113 کیلوبایت
PDF icon فرم درخواست حذف پزشکي يا مجاز درس122.86 کیلوبایت
Microsoft Office document icon فرم گزارش كارآموزي و شيوه نگارش195 کیلوبایت
Microsoft Office document icon فرم اعلام شروع كارآموزي85.5 کیلوبایت
جدول دروس
پیوستاندازه
PDF icon لیست دروس33.61 کیلوبایت
PDF icon ارائه دروس بر اساس ترم هاي زوج و فرد121.87 کیلوبایت

ارتقاء امنیت وب با وف بومی