قابل توجه دانشجویانی که پروژه را در ترم 992 ثبت نموده اند

با توجه به ایجاد درس پروژه در سامانه الکترونیکی دروس (یکتا)  تا شنبه 99/12/16 ، ساعت 8 صبح فرصت دارید فرم معرفی پروژه خود را در این سامانه بارگذاری نمایید.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی