قابل توجه دانشجویان نامبرده (معرفی فرم پروژه کارشناسی)

 

زیر فقط تا تاریخ 1400/01/31 فرصت دارید تا فرم معرفی پروژه کارشناسی خود را به آدرس zavelan@of.iut.ac.ir ایمیل فرمائید در غیر اینصورت 5 نمره از نمره نهایی پروژه شما کسر خواهد شد.

۹۶۲۲۹۴۳ اسماعيلي نسترن

۹۶۲۳۷۴۳ امين دربرزي محسن

۹۵۲۳۵۱۳ باقري محمد

۹۶۳۸۳۳۳ بيجاري هادي

۹۵۲۴۲۱۳ پرنده خوزاني جواد

۹۶۲۶۴۳۳ حسين آباد رضا

۹۶۲۶۸۵۳ حميدي فر علي

۹۵۲۹۵۳۳ صفدريان عليرضا

۹۵۲۹۷۴۳ طاوسي آراسته محمدمتين

۹۶۳۱۵۴۳ عبدالباقي عطاآبادي حامد

۹۶۳۱۷۴۳ عسكري راد حميدرضا

۹۶۳۴۱۴۳ گرامي علي

۹۵۳۳۹۴۳ موسوي سيدمحمد

۹۵۳۵۱۷۳ نوري محمد

دفتر آموزش دانشکده

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی