اطلاعیه: مکان امتحان میانترم استاتیک (دکتر جوانبخت)

مکان امتحان میانترم استاتیک دکتر جوانبخت (دو گروه) در تاریخ 98/2/4 ، سالن شهید آوینی طبقه همکف مجتمع کلاس ها می باشد.
 
دفتر آموزش

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی