کارشناسان

شهناز ارشادی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
۰۳۱۳-۳۹۱۵۲۶۶
پیمانی
منشی دانشکده
مسئول دفتر دانشکده
۰۳۱-۳۳۹۱۲۶۲۵ , ۰۳۱-۳۳۹۱۲۶۲۷
مهین زاولانه
کارشناس آموزشی
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۹
بهرام شفیعی
کارشناس کارگاه
۰۳۱-۳۳۹۱۲۳۴۳
سحر صالحه شوشتری
کارشناس ارتباط با صنعت
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۵۸
سعید شهداد
کارشناس آزمایشگاه
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۹
اصغر عابدی
رئیس امور عمومی دانشکده
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۴
مائده عالم رجبی
مسئول دفتر مجله (JAFM)
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۷۱
اسماعیل عسگری
کارشناس آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات - کارشناس ارتباط با صنعت دانشکده
33915229
سارا عشقی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
( کارشناسی ارشد)
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۰۹
مهدی قانیان
کارشناس آزمایشگاه
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۹
فریدون کبیری
مسئول سايت كامپيوتر
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۱
محمد ماندگاری
کارشناس آزمایشگاه
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۹
حمید نیک نفس
کارشناس آزمایشگاه
۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۳۳

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف