رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه دفاع سمینار دوم (آقای سام میرزاخانی)

موضوع: مدل سازی میدان فاز استحاله فازی مارتنزیتی دما و تنش القایی بر پایه الاستیسیته غیر محلی انتگرالی

ارائه دهنده: سام میرزاخانی

استاد راهنما: دکتر مهدی جوان بخت بروجنی

استاد مشاور: دکتر محمد سیلانی

اساتید داور: دکتر سعید ضیائی راد، دکتر مهدی سلمانی تهرانی،دکتر محمد محمدی 

چکيده:

تبديل فاز یا استحاله‌ی مارتنزيتي يك تبديل فاز مرتبه اول، همراه با تغيير مكان اتم‌ها نسبت به هم و بدون رخداد پديده نفوذ اتم‌ها درهم است كه نقش مهمي در ايجاد نانو و مايكروساختارها و خواص مكانيكي در بسياري از مواد نظير آلياژهاي هوشمند ايفا می کند. در اين رساله، یک مدل میدان فاز مبتنی بر الاستیسیته غیر محلی برای تحولات فاز مارتنزیتی تک و دو ورینته ناشی از تنش و حرارت در مقیاس نانو ارائه شده است. علاوه بر کرنل های متداول در الاستیسیته غیرمحلی، کرنل جدیدی بر مبنای کرنل های اصلاح شده و دوفازی ارائه می گردد که در مقایسه با کرنل های قبلی اثرات مرزی را جبران می کند. از روش المان محدود و کد نرم افزار کامسول برای حل معادلات کوپل الاستیسیته محلی / غیرمحلی انتگرالی وسینتیک گینزبرگ-لاندا استفاده شده است. نقش عمده مدل الاستیسیته غیرمحلی انتگرالی جدید در دو بخش سینتیک و مورفولوژی نانوساختارها و نیز اثرات مرزیست که در مدل های قبلی قابل توجیه نبوده است و امکان تحلیل فیزیکی استحاله فازی مارتنزیتی و پدیده های مشابه در مقیاس نانو را فراهم می کند.

کلمات کليدی: میدان فاز، تبدیل فاز (استحاله) مارتنزیتی، ابعاد نانو، الاستیسیته غیر محلی، اثرات مرزی،کرنل دوفازی جبران شده 

تحت نظارت وف بومی