رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از رساله دکتری (آقای محمد کمالی)

موضوع:  تحلیل تجربی و مقایسه جذب انرژی در لوله‌های فلزی جدارنازک پرشده با ساختار آگزتیک، ساخته شده به‌روش‌های ریخته‌گری دقیق و ذوب گزینشی به‌کمک لیزر

ارائه دهنده:  محمد کمالی

استادان راهنما: دکتر محمود کدخدایی، دکتر محسن بدرسمای

استادان مشاور: -

استادان داور: دکتر محمدرضا فروزان، دکتر احسان فروزمهر

 

 

چیکده

در دهه‌های اخیر، استفاده از لوله‌های جدارنازک به‌عنوان جاذب انرژی در صنایع متفاوتی ازجمله صنایع هوایی و حمل‌ونقل مورد توجه قرار گرفته است. با هدف بهبود خواص له‌شوندگی و جذب انرژی بیشتر این لوله‌ها، پژوهش‌هایی به پرکردن این سازه با مواد سلولی تصادفی یا منظم پرداخته‌اند. پرکردن لوله‌های جدار نازک با ساختارهای مشبک، موضوع مورد توجه و جدیدی است که در چند سال اخیر، مورد بررسی پژوهشگران مختلف قرار گرفته است. تمامی پژوهش‌های انجام شده به این نکته اشاره دارند که خواص له‌شوندگی لوله‌ی پرشده با ساختار مشبک، از خواص لوله توخالی، ساختار مشبک هسته، جمع خواص این دو جزء و نیز از خواص لوله‌های پرشده با فوم بالاتر است؛ اما به دلیل استفاده از ساختار مورد استفاده اشاره‌ی مستقیمی نشده است. علاوه‌براین، مطالعه مدونی با اشاره مستقیم به استفاده از ضریب پواسون منفی ساختارهای آگزتیک برای کنترل مدل تغییر شکل لوله‌ی جدارنازک با هدف بهبود خواص له‌شوندگی ارائه نشده است. دربحث روش تولید، غالب پژوهش‌های این حوزه و حوزه ساختارهای مشبک متمرکز بر روش‌های ساخت افزودنی بوده‌اند؛ اما تعداد محدودی از پژوهشگران با اشاره به نقاط ضعف این روشها، از ترکیب آن‌ها با روش‌های سنتی استفاده کرده‌اند. پژوهشگران ادعا می‌کنند که روش ریخته‌گری دقیق سریع که در آن نمونه فداشونده با استفاده از روش‌های ساخت افزودنی ساخته می‌شود، ضمن دارا بودن ویژگی‌های منحصربه‌فرد روش‌های ساخت افزودنی، توانایی جبران معایب آن همچون هزینه‌های بالا، عیوب متالورژیکی و دامنه محدود مواد قابل تولید را داراست. این روش اگرچه روش جدیدی به‌شمار نمی‌آید، اما استفاده از آن در حوزه ساختارهای متخلخل بسیار محدود و معدود بوده است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف تولید ساختار جدارنازک پرشده با ساختار آگزتیک به دو‌روش ذوب‌گزینشی به‌کمک لیزر و ریخته‌گری دقیق سریع و سپس مقایسه خواص ساختار تولیدی به این دو روش با هدف بهبود خواص جذب انرژی خواهد پرداخت. نوآوری مشخص این پژوهش، بررسی تاثیر روش ساخت در خواص محصول نهایی و کنترل تاخوردگی لوله جدارنازک با استفاده از ساختار آگزتیک خواهد بود.