رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری (خانم نرگس احمدی)

موضوع:  بررسی عددی و تجربی الكترواسپری هم محور براي سيالات ويسكوالاستيك
ارائه دهنده: نرگس احمدی
استاد راهنما: دكتر احمدرضا پيشه ور
استادان مشاور:-
استادان داور: دكتر محسن ثقفيان، دكتر محسن دوازده امامی

چکيده:
الکترواسپری فرآیندی نوین و قابل توجه برای تولید قطرات ریز (در ابعاد میکرون) با اندازه ی یکنواخت است که در دهه های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از کاربردهای الکترواسپری در پوشش دهی ذرات و کپسول سازی مواد (دارو، باکتری، سلول، مواد غذایی و غیره) می باشد. به منظور کپسول سازی باید از یک نازل دو سیاله ی هم مرکز استفاده نمود که در این صورت به این فرآیند الکترواسپری هم محور می گویند. با توجه به تمهیدات زیست سازگاری، انتظار می رود سیالاتی که برای پوشش دهی سلول ها و مواد در پزشکی و صنعت غذا استفاده می شود، بیشتر از پلیمرهای طبیعی باشند. هیدروژل ها پلیمرهایی طبیعی هستند که به وفور برای کپسول سازی استفاده می شود. محلول حاصل از هیدروژل ها و دیگر پلیمرهای طبیعی خاصیت ویسکوالاستیک دارد و فرآیند الکترواسپری را تحت تاثیر قرار می دهند. خواص سیال بر مد های الکتروهیدرودینامیکی تشکیل شده تاثیر می گذارد و با وجود رفتار ویسکوالاستیک سیالات  ایجاد مد جت مخروطی  را نسبت به سیال نیوتنی متفاوت می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر شبیه سازی متقارن محوری الکترواسپری هم محور برای سیال ویسکو الاستیک می باشد. انتظار می رود تاثیر خواص سیال بر پارامتر های مسئله مورد بررسی قرار گیرد. پیش بینی شده است که برای اعتبارسنجی حل عددی از تست های آزمایشگاهی انجام شده در همین پژوهش استفاده شود. در این پیشنهادیه ابتدا کاربرد های فرآیند الکترواسپری هم محور و سپس مروری بر پژوهش های پیشین آورده شده است. در نهایت معادلات حاکم، روش حل مسئله، فرضیات و برنامه ی زمان بندی بیان شده است.
كلمات كليدی: 
الكترواسپری هم محور، سيال ويسكوالاستيك، الكتروهيدروديناميك، روش مش متحرك، سيال با رسانايی ناچیز، مدل سازی عددی

 

تحت نظارت وف ایرانی