رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع دکتری (آقای فرشاد قریبی)

موضوع: بررسی جریان دوفازی سیال در محیط متخلخل با استفاده از یک مدل اصلاح شده در روش شبکه بولتز من

ارائه دهنده: فرشاد قریبی

استاد راهنما: دکتر محمود اشرفی زاده

استاد مشاور: دکتر محمدرضا توکلی

اساتید داور: دکتر احمدرضا پیشه ور، دکتر ابراهیم شیرانی، دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی

چکیده

جریان چندفازی و چند جزئی سیال و پدیده های مربوط به این نوع از جریان از مسائل بسیار پر اهمیت در بسیاری از فرایندهای مهم صنعتی و طبیعی می باشد‌. یکی از روش های مورد توجه برای شبیه سازی جریان چند فازی و چند جزئی، روش شبکه بولتز من می باشد‌.

در این پژوهش، تلاش گردیده است تا عوامل موثر بر پایداری روش شبه پتانسیل دو جزئی در تغییر ویسکوزیته جزءها بررسی گردد و با یافتن راهکار مناسب برای اصلاح مدل شبه پتانسیل و ایجاد اصلاحات در روش شبکه بولتز من دو جزئی، امکان تغییر نسبت ویسکوزیته ایجاد گردد. سپس قابلیت مدل اصلاح یافته برای ایجاد نسبت ویسکوزیته بالا در جریان دو جزئی سیال بررسی قرار گرفته و تاثیر نسبت وسیکوزیته های مختلف بر جریان  دو جزئی سیال بررسی شده است. برای حل مدل دو جزئی روش شبکه بولتز من کدنویسی با قابلیت پردازش موازی بر روی کارت گرافیک انجام گردیده و تاثیر نسبت ویسکوزیته، زاویه تماس سطح و کشش سطحی بر جریان سیال بررسی شده است. همچنین قابلیت مدل ارائه شده در بررسی پدیده ها و پارامترهای مربوط به جریان سیال در محیط متخلخل از جمله نفوذپذیری نسبی، پدیده ویسکوز کوپلینگ و پدیده انگشتی شدن مورد بررسی قرار گرفته است.