رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد (آقای حسن خالقی)

موضوع:  مدل ساختاري همراه با آسیب براي پیش بینی رفتار وابسته به زمان پلیمرهاي ترموپلاستیک

ارائه دهنده: حسن خالقی

استادان راهنما: دکتر محمد مشایخی

استادان مشاور: دکتر مهدی جوانبخت – دکتر احمد امیری راد

استادان داور: دکتر محمدرضا فروزان – دکتر رضا جعفری ندوشن

 

 

در این پژوهش، یک مدل آسیب بر اساس قوانین ترمودینامیکی برای پیش‌بینی آسیب در پلیمرهای ترموپلاستیک ارائه شده است. مدل ارائه شده بر مبنای مدل پلیمر شیشه‌ای آیندهوون (EGP) است که یک مدل پدیدارشناختی برای مدل‌سازی رفتارمکانیکی پلیمرها است. مدل EGP رفتار ویسکوالاستیک و ویسکوپلاستیک پلیمرها از جمله وابستگی تنش تسلیم به نرخ کرنش و نرم‌شوندگی ذاتی در رفتار پلیمر را به خوبی می‌تواند توصیف کند. پدیده آسیب با رویکرد مکانیک آسیب پیوسته و استفاده از مفهوم تنش موثر به مدل اضافه شده است. در قانون رشد آسیب، میزان کرنش پلاستیک معادل و تنش هیدرواستاتیک بر آسیب تاثیرگذار است و با افزایش تنش هیدرواستاتیک، رفتار ماده تردتر می‌شود. این مدل به صورت یک مدل ساختاری با استفاده از زیر برنامه UMAT در نرم‌افزار آباکوس  پیاده‌سازی شده است. رفتار تنش تک‌محوره، دومحوره و سه‌محوره برای یک المان با یک نقطه انتگرال‌گیری بررسی شد. سپس، برای در نظر گرفتن شرایط واقعی آزمون و پدیده گلویی‌شدن، نمونه آزمون کششی در آباکوس مدل‌سازی شد و توزیع تنش، آسیب و کرنش پلاستیک در این هندسه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش نرخ کرنش، رشد آسیب نیز بیشتر می‌شود. در ادامه، بارگذاری در یک لوله سه‌راهی T شکل، برای بررسی قابلیت‌های مدل در پیش‌بینی شکست در هندسه‌ و بارگذاری پیچیده شبیه‌سازی شده است.  مقدار فشار و محل شکست پیش‌بینی شده توسط این مدل تطابق خوبی با نتایج تجربی نشان داده است.

کلمات کلیدی: مکانیک آسیب پیوسته، پلیمر ترموپلاستیک ، مدل پلیمر شیشه‌ای آیندهوون،  رفتار ویسکوالاستیک-ویسکوپلاستیک

تحت نظارت وف بومی