رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای سیدمهدی ناجی اصفهانی)

موضوع:  طراحي و ساخت مكانيزم مکانیکی جداسازی مواد بازيافتي پلاستیکی جهت به كارگيري در بازيافت شهري

ارائه دهنده: سید مهدی ناجی اصفهانی

استادان راهنما: دکتر محمود فرزین- دکتر سید محسن صفوی

استادان مشاور: دکتر محمد دانش

استادان داور: دکتر پیمان مصدق- دکتر مهدی کاروان

چکیده

مواد زائد حاصل از فعالیت­های انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بخش­های صنعتی، تجاری، کشاورزی، خدماتی، اداری، خانگی و ... می­توانند وارد محیط زیست شوند و آلودگی­های زیست محیطی را ایجاد کنند. حجم جهانی مواد پلاستیکی از 260 میلیون تن در در سال 2016 به 460 میلیون تن در سال، تا سال 2030 افزایش خواهد یافت. ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎ این سرعت باعث می­شود ﮐﻪ دیگر ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاي دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ موجود نباشد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﻗﻮع ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺟﺪي در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮي است. اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ از اﯾﻦﺟﻬـﺖ اﺳـﺖ که ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر اﻋﻤﺎلﺷﺪه ﺑﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﻨﺠﺮ می­شود. راﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ازدﯾﺎد زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ. ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﺳﺖ. لذا در این پژوهش به طراحی و ساخت مکانیزم مکانیکی جداساز بازیافت مواد پلاستیکی پرداخته شده است. تشخیص با استفاده از تکنیک پردازش تصویر توسط تیم تحقیقاتی دیگری انجام خواهد شد و برنامه نویسی مربوطه و ارتباط بین دوربین و عملگر مکانیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد. هم­چنین شرایط مختلف نظیر میزان نور، سرعت حرکت نوار نقاله، زاویه دوربین و سایر شرایط مورد بررسی قرار می­گیرد تا بیشترین میزان دقت با سرعت مطلوب حاصل شود.

کلمات کلیدی: بازیافت، صرفه­ جویی، پردازش تصویر، مکانیزم مکانیکی، اکوسیستم طبیعی

تحت نظارت وف بومی