رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای علی اکبر شریف نامی)

موضوع:  بررسي اثر كرنش گرمايي و خواص الاستيك و انرژتيك وابسته به دما بر پديده نفوذ در تشكيل ريزحفره‌ها در فلز نيكل

ارائه دهنده: علی اکبر شریف نامی

استادان راهنما: دکتر مهدی جوان‌بخت- دکتر محمدرضا توکلی‌نژاد

استادان مشاور:

استادان داور: دکتر مهدی سلمانی تهرانی- دکتر صالح اکبرزاده

 

 

چکيده

حفره‌ها به‌عنوان یکی از مرسوم‌ترین و مهم‌ترین عیوب و به‌صورت میدان‌های محلی ناهمگن، نقش ویژه‌ای در تغییرات ساختاری و چگونگی ایجاد نانو و میکروساختارها و در نتیجه تعیین خواص ماده ایفا می‌نمایند. از سوی دیگر رفتار نانوحفره‌ها شامل پیدایش، رشد و حرکت، متاثر از عیوب دیگر و نیز تغییرات ساختاری ماده است. در مطالعه‌ی حاضر، اثر وابستگی مدول یانگ و ضرایب انرژی به دما و نیز اثر کرنش حرارتی بر رشد نانوحفره‌ها با استفاده از روش میدان فاز کوپل‌شده با معادلات الاستیسیته مورد بررسی قرار گرفت. وابستگی مدول یانگ بر اساس نتایج تجربی موجود استخراج گردید. هم‌چنین وابستگی ضرایب انرژی نیز بر اساس روابط ترمودینامیکی موجود تعریف شده‌است. به‌عنوان نوآوری علاوه بر نظریه ارائه شده، مدول یانگ و کرنش حرارتی و انرژی تشکیل حفره وابسته به غلظت حفره در نظر گرفته شده‌است. در ادامه، اثر هر یک از پارامترهای ذکرشده در مسائل مختلف با شرایط مرزی و شرایط اولیه متفاوت از جمله نمونه با شرط اولیه‌ی حفره‌ی از پیش تعریف‌شده، نمونه با شرط اولیه‌ی تصادفی و نمونه با شرایط مرزی تناوبی و غیرتناوبی بررسی گردید. به‌علاوه اثر کرنش غیرمحلی آخال به عنوان یک پارامتر تاثیرگذار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نتایج آن استخراج گردید. مدل‌سازی عددی با استفاده از روش اجزای محدود و با استفاده از نرم‌افزارکامسول انجام پذیرفته است. از نتایج مهم می‌توان به آن اشاره کرد که وابستگی مدول یانگ و ضرایب انرژی به دما در بیشتر دماها اثر قابل توجهی در رشد حفره از خود نشان نداد. از طرفی دیگر، این وابستگی اثر خود را در توزیع تنش یا همان میدان تنش به‌خوبی نشان داده و مشاهده گردید که با تغییر دما نحوه‌ی توزیع تنش تغییر یافته‌است. هم‌چنین مشاهده شد که با وجود آخال حفره‌ها به یک‌دیگر پیوسته و در نتیجه‌ی آن برهم‌کنش نانوحفره‌ها اتفاق می‌افتد.

 

کلمات کليدی:  نانوحفره، روش میدان فاز، دما، مدول یانگ، ضرایب انرژی، کرنش حرارتی، کامسول

 

تحت نظارت وف ایرانی