رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای علی دهقانی)

موضوع:  پیش­بینی عملکرد تریبولوژیکی چرخدنده ساده پوشش­دار در رژیم روانکاری مخلوط به روش تقسیم بار

ارائه دهنده: علی دهقانی

استادان راهنما: دکتر صالح اکبرزاده

استادان داور: دکتر مهدی جوانبخت، دکتر مصطفی جمشیدیان

 

 

چکیده:

از سالیان گذشته چرخدنده‌های ساده در کاربردهای صنعتی نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. از این رو در این پژوهش، مطالعه عملکرد تریبولوژیکی آن‌ها تحت رژیم روانکاری مخلوط در حالت پوشش‌دار و بدون پوشش هدف قرار داده شده است. در گام نخست عملکرد چرخدنده‌های ساده بدون پوشش تحت رژیم روانکاری مخلوط به کمک روابط مدل خوانساری و با استفاده از مفهوم تقسیم بار بررسی شد. برای مدل‌سازی اثر پوشش، مفهومی به نام عمق فرورفتگی یا نفوذ معرفی شد و سپس مورد استفاده قرار گرفت. سپس با استفاده از عمق نفوذ، ضخامت بحرانی پوشش محاسبه شد و پوششی با خواص هندسی و مکانیکی مناسب انتخاب شد. همچنین تغییر خواص معادل مجموعه چرخدنده‌ها و پوشش، مثل سختی و مدول الاستیسیته، برای اعمال اثر پوشش در تماس چرخدنده‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت اثر تغییر خواص پوشش مثل ضخامت و جنس بر تماس چرخدنده‌ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این مدل‌سازی‌ها با استفاده از نرم‌افزار متلب انجام شده است. نتایج بدست‌آمده نشان داد که با اعمال پوشش مناسبی مثل DLC، که دارای مدول الاستیسیته تقریبا برابر و سختی بیشتر از فولاد انتخابی برای چرخدنده‌های مفروض است، نرخ سایش به طور قابل‌قبولی کاهش می‌یابد. البته ضریب اصطکاک در اثر اعمال این پوشش افزایش یافت. بر اساس نتایج بدست‌آمده نتیجه شد که پوشش یک ضخامت بحرانی دارد که اگر ضخامت آن کمتر از مقدار مربوطه فرض شود تغییری در نرخ سایش ایجاد نمی‌کند و حتی در نقاطی موجب افزایش آن نیز می‌شود. همچنین در این پژوهش نتیجه شد که نسبت سختی و مدول الاستیسیته پوشش به زیرلایه نیز تاثیر قابل‌توجهی در نرخ سایش و اصطکاک دارد.

کلمات کلیدی: چرخدنده ساده، رژیم روانکاری مخلوط، پوشش، مفهوم تقسیم بار، عمق نفوذ، نرخ سایش

تحت نظارت وف بومی