رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای علی شریفی راد)

موضوع:  بررسي رفتار برداشت کننده انرژی از سيستم ارتعاشي فرکانس پایين ترکيب شده با ایزولاتور دارای سختي منفي در شرایط مختلف تشدید

ارائه دهنده: علی شریفی راد

استادان راهنما: دکتر حسن نحوی

استادان مشاور: دکتر رضا تیکنی

استادان داور: دکتر سعید ضیایی راد – دکتر علی لقمانی

چیکده:

برداشت انرژی از ارتعاشات محیطی به منظور تغذیه تجهیزات الکترونیکی توان پایین، در دهه گذشته بسیار مورد توجه پژوهشگران بوده است. در میان مکانیزم­ های مختلف، برداشت­ کننده­ های غیرخطی، به دلیل بازده الکتریکی و پهنای باند مناسب بیشترین توجه را به خود اختصاص داده ­اند. همچنین، ایزولاتورهای سختی منفی به دلیل عملکرد مناسب در فرکانس ­های پایین و الاستیسیته غیرخطی منفی مورد توجه بسیار بوده­ اند. در این پژوهش، یک ایزولاتور سختی منفی با فنرهای مایل و غیرخطی از مرتبه سه به همراه دو حالت میرایی متفاوت، به منظور برداشت همزمان انرژی و ایزولاسیون ارتعاشات، ارائه و در شرایط مختلف تشدید بررسی شده است. روش اغتشاشی مقیاس ­های زمانی چندگانه برای حل معادلات الکترومکانیکی حاکم و ارائه پاسخ تحلیلی- تقریبی به کار رفته است. پاسخ­ های تحلیلی با حل عددی صحت سنجی شده و تطابق بسیار مناسبی بدست آمده است. اثر تغییرات پارامترهای الکتریکی و مکانیکی از دو دیدگاه برداشت انرژی و ایزولاسیون ارتعاشات، در تشدیدهای اصلی و ثانویه بررسی شده ­اند. نتایج نشان می‌دهد که سیستم مورد نظر، در صورت وجود دامنه تحریک پایه مناسب در حالت تشدید زیرهارمونیک، قابلیت برداشت انرژی در ابعاد تشدید اصلی را داراست.

تحت نظارت وف بومی