رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای فریدون یشمی)

موضوع: بررسی ارتعاشات پانل خورشیدی ماهواره توسط تحلیل المان محدود با هدف طراحی بهینه

ارائه دهنده: فریدون یشمی

استادان راهنما: دکتر سعید ضیایی راد

استادان مشاور: دکتر مائده السادات ضویی

استادان داور: دکتر محسن بدرسمای و دکتر حسن نحوی

چکیده:

امروزه ماهواره ­ها عضو جدايی ناپذير تکنولوژی هستند. ماهواره­ ها سازه­ های هوا فضايی هستند و مانند ديگر سازه ­های هوا فضايی بايد در طراحی اجزای آنها سبک بودن را در نظر گرفت. به همین منظور سازه­ های ساندويچی در صنعت هوا فضا کاربرد دارند. هنگام پرتاب ماهواره در اثر اصطکاک با جو زمین ارتعاشات با دامنه زياد به ماهواره می­ شود و اين امر باعث تخريب اجزای ماهواره از جمله صفحه خورشیدی می ­شود. به همین دلیل در اين پروژه هدف طراحی بهینه سازه ساندويچی به کمک روش اجزای محدود است، تا ارتعاشات وارد شده به صفحه خورشیدی نصب شده بر روی آن به حداقل برسد. بدين منظور برنامه بهینه ­سازی به روش همسايگی متغیر نوشته شده و با نرم ­افزار آباکوس لینک شده ­است. روش بهینه­ سازی به­ کار گرفته ­شده در اين پژوهش روش جستجوی همسايگی متغیر است. روشی که در آن برنامه ­ی نوشته ­شده به بررسی میزان تابع هدف به­ دست آمده در اطراف نقطه­ ی حاضر می پردازد؛ سپس در جهتی که به سمت کمینه (يا بیشینه) است، حرکت می­ کند. در برنامه­ ی نوشته شده، يک زيربرنامه زير نیز به زبان پايتون نوشته شده. اين زيرنامه قسمت­های مربوط به نرم­ ا­­فزار آباکوس را انجام می دهد و خروجی اين زيربرنامه برای محاسبه­ ی تابع هدف استفاده می شود. برای روند بهینه­ سازی قیود هندسی و وزنی در نظر گرفته­ شده که نتیجه به­ دست آمده را کنترل می­کنند تا از محدوده اندازه مدنظر خارج نشوند. نقطه به ­دست آمده از بهینه­ سازی بر خالف انتظار بر روی مرزهای تعیین ­شده توسط قیود نیست و جايی میان مرزهای تعیین شده قرار دارد. پس از انجام پروسه­ ی بهینه­ سازی صحت­ سنجی روش موجود انجام گرفت. در اين پژوهش صحت­ سنجی نتايج از دو راه متفاوت صورت پذيرفته است. راه اول مقايسه فرکانس طبیعی موجود در مقاله­ ای معتبر با فرکانس طبیعی بدست آمده از مدل­ سازی آباکوس است. راه دوم انجام تست مودال در آزمايشگاه و مقايسه­ ی فرکانس طبیعی به­ دست آمده از آن با فرکانس طبیعی مدل­ سازی است.

تحت نظارت وف بومی