رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع پایان ­نامه کارشناسی ارشد (آقای محمدرضا اکبری)

موضوع: کمانش گرمایی یک‌طرفه‌ی صفحه‌ی مستطیلی مدرج تابعی با تکیه‌گاه نقطه‌ای و دارای لایه‌ی پیزوالکتریک مدرج  تابعی

ارائه دهنده: محمدرضا اکبری

استادان راهنما: دکتر علیرضا شهیدی – دکتر مجتبی ازهری

استادان مشاور: -

استادان داور: دکتر مهدی سلمانی تهرانی – دکتر محسن اصفهانیان

چیکده :

در این پژوهش به کمانش گرمایی یک‌طرفه‌ی ورق مستطیلی مدرج تابعی همراه با تکیه‌گاه‌های نقطه‌ای پرداخته شده است. برای فرمول‌بندی مساله از نظریه‌ی کلاسیک ورق و روش بدون شبکه‌بندی ریتز استفاده شده. فرض می‌شود که خواص مواد به‌جز نسبت پواسون در راستای ضخامت طبق مدل توانی یا ردی تغییر می‌کند. میدان جابه‌جایی داخل صفحه و خارج صفحه با یک چند جمله‌ای تخمین زده می‌شود. تکیه‌گاه‌های نقطه‌ای با روش ضرایب لاگرانژ مدل‌سازی شدند و برای مدل‌سازی بستر یک‌طرفه از یک تابع تماسی استفاده شد. برای این‌که سطح تماس بین ورق و بستر نامشخص است، از یک روند تکراری برای حل استفاده می‌شود. رفتار کمانش گرمایی یک‌طرفه‌ی ورق مستطیلی مدرج تابعی تحت گرما برای کسرهای حجمی، شرایط مرزی، ضرایب متفاوت بستر با قید فشاری و چینش‌های متفاوت تکیه‌گاه‌های نقطه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.