رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (خانم خسروی)

ﻣﻮﺿﻮع: ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺗﻨﺶ در اﺗﺼﺎل اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ دﻧﺪان و ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻓﮏ

اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه: ﺻﺒﺎﺧﺴﺮوي
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ
اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور: دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻼﻧﯽ
اﺳﺘﺎدان داور: دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺿﯿﺎﯾﯽ راد، دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺗﯿﮑﻨﯽ
چکیده :

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎي درﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ دﻧﺪان ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ⸲ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺜﺒﯿﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رﯾﺸﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ دﻧﺪان ازدﺳﺖرﻓﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎي درﮔﯿﺮ در اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﭻ، اﺟﺰا و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﻬﺎرﭼﻮب روﮐﺶ دﻧﺪان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﮔﺬاريﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻮﯾﺪن و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ دﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ در راﺳﺘﺎي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻨﺶ وارده ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان اﻃﺮاف اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ در ﺳﯿﮑﻞ ﺟﻮﯾﺪن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از روﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺨﻮان⸲ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮاد ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﺘﯽ⸲ ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ و آﻟﯿﺎژﻫﺎي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻧﺪان در ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﻪ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻨﺶ ﻫﻨﺪﺳﻪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﻞ رزوه، ﮔﺎم ﭘﯿﭻ و ﻣﯿﮑﺮو رزوه ﮔﺮدن اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺟﺰايﻣﺤﺪود و ﻧﺮماﻓﺰار آﺑﺎﮐﻮس در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

تحت نظارت وف ایرانی