رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

جلسه دفاع پژوهشی 2 (آقای محبی)

موضوع: اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺳﺎزﮔﺎر ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﯿ ﺪان ﻓﺎز ﮐﻮﭘﻞ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿ ﮏ و درﺑﺮﮔﯿ ﺮﻧﺪه  ﻻﯾﻪ سﻄﺤ ﯽ ﺧﺎرﺟ ﯽ ﺑﺮا ي ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯽﺷﮑﻞ ﺷﺪن آﻟﯿ ﺎژ  ﺳﻪﮔﺎﻧﻪGST

ارائه دهنده: ﺳﺠﺎد ﻣﺤﺒﯽ 
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻮاﻧﺒﺨﺖ
اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور: ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮزاده
اﺳﺘﺎدان داور: ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﯿﻼﻧﯽ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮزاده، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﺎن 

چکیده:

آلیاژ سه­ گانهGST متشکل از عناصر ژرمانیوم، آنتیموان و تلوریوم، به ­عنوان اصلی­ ترین ماده تشکیل­ دهنده حافظه­ های تغییرفازدهنده مورد توجه قرارگرفته­ که این ویژگی مهم ناشی از تغییر فاز بسیار سریع و برگشت ­پذیر ساختارکریستالی به آمورف و بالعکس این آلیاژ است. مطالعات انجام­ شده بر روی این ماده عموماً بر پایه استفاده از معیارهای ترمودینامیکی، شبیه‌سازی اتمی ‌و مطالعات تجربی بوده­ اما علاوه بر این روش­ ها، رویکرد مهم دیگری تحت عنوان روش میدان فاز وجود­ دارد که می­تواند به­خوبی به بررسی ترمودینامیک، سینتیک و تغییرات ساختاری در این ماده بپردازد. در این پژوهش، برای نخستین بار به مدلسازی میدان فاز پدیده بی­شکل ­شدن با حضور اثرات مکانیک در این آلیاژ پرداخته ­شده­ است. تا پیش از این، انرژی آزاد مدل­های ارائه شده تنها شامل ترم­های دوچاهه، حرارتی و گرادیان می ­گردید، از این­رو مدل میدان فاز تنها قادر به بررسی استحاله بی­شکل ­شدن تحت تغییرات دمایی بود که حتی در این موارد هم عدم درنظرگرفتن تنش داخلی و تغییرشکل ساختاری منجر به نتایج غیرفیزیکی می­گردد. در این پژوهش، نشان­ داده ­شد که اثر مکانیک در قالب کرنش های استحاله و حرارتی و تنش های الاستیک و غیرالاستیک تاثیر چشمگیری بر ایجاد تمرکز تنش بالا در ناحیه صفحه مشترک فازی و ناهمگنی تنش گردیده و عامل اصلی تغییر مورفولوژی فاز حتی بدون اعمال گرادیان حرارتی و اثرات سطحی هستند. در مجموع، با لحاظ­ کردن اثرات مکانیکی در مدل، برای نخستین بار استخراج شرایط استحاله، تعادل و پایداری برمبنای تنش و دما مورد مطالعه قرارگرفت و در ادامه شبیه سازی و پیاده­ سازی عددی مربوطه در نرم­ افزار چندفیزیکه کامسول انجام و نتایج آن مورد بحث قرارگرفت. در نهایت جهت اعتبارسنجی نتایج روابط تحلیلی مربوطه استخراج و با نتایج عددی نانوساختارها مقایسه­ گردید. نوآوری مهم دیگر این پژوهش، تعریف لایه سطحی خارجی برای نانوساختارGST و بررسی اثرات آن بر ترمودینامیک، نانوساختار و سینتیک بی­شکل­ شدن است. این لایه با ضخامت معین و با استفاده از یک پارامترمشخصه جدید درناحیه مرزی تعریف­شده که درآن خواص ماده بصورت پیوسته از GST جامد به گاز تغییر­می­ نماید که روابط و معادلات کوپل الاستیسیته و میدان فاز آن در این نوشته توسعه ­داده­ شده­ و در ادامه سایر مراحل این پژوهش شامل شبیه ­سازی ­ها با اعمال معادلات مربوط به میدان فاز، انتقال حرارت، معادله پواسون برای شبیه ­سازی اثر ترموالکتریک و معادلات الاستیسیته مورد مطالعه قرارخواهدگرفت.

 

کلمات کلیدی: روش میدان فاز، آلیاژ GST، استحاله فازی کریستال-آمورف، کرنش استحاله، کشش سطحی، اثر لایه سطحی خارجی

تحت نظارت وف ایرانی