رفتن به محتوای اصلی
x
تصویر

سه شنبه های آوایی مدلسازی اجزا محدود ارتعاشی و به روز رسانی مدل با آنالیز

سه شنبه های آوایی

مدلسازی اجزا محدود ارتعاشی و به روز رسانی مدل با آنالیز

دکتر احسان توکلی دانش آموخته علم و صنعت ایران

سه شنبه 25 اردیبهشت 1403

ساعت 09:30

تحت نظارت وف ایرانی