رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰

 فیلم آموزشی زیر توسط آقای مهندس کشاورزی برای راهنمایی دانشجویان جهت ثبت نام مقدماتی در سامانه گلستان تهیه شده است. https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/ER374MmMtQeFXrQ

 

تحت نظارت وف بومی