رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

محمدرضا فروزان
ریاست دانشکده: 1396-1401
مکانیک جامدات
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915235
شماره اتاق : 33
محمد مشایخی

مکانیک جامدات
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استاد
 • 031-33915216
شماره اتاق : 19
صالح اکبرزاده

مکانیک جامدات
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد
 • 031-33915215
شماره اتاق : 51
علی مالکی

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33911461
شماره اتاق : 5
سعید ضیایی راد

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915244
شماره اتاق : 34
Saleh Akbarzadeh

مکانیک جامدات
رئیس دانشکده, هیات علمی, هیات علمی, استاد
Mahmud Ashrafizaadeh

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915211
محمود اشرفی زاده

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915211
شماره اتاق : 38
محسن اصفهانیان

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915228
شماره اتاق : 46
صالح اکبرزاده

مکانیک جامدات
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد
 • 031-33915215
شماره اتاق : 51
Ahmad Reza Pishevar
Head of Faculty: 2013-2016
حرارت و سیالات
هیات علمی, استاد
 • 031-33915208
شماره اتاق : 18
محسن بدرسمای

ساخت و تولید
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915224
شماره اتاق : 49
حسین بلاغی ایرانلو

حرارت و سیالات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915222
شماره اتاق : 55
محمدحسین بلاغی ایرانلو

حرارت و سیالات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915222
شماره اتاق : 55
سعید بهبهانی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, استاد
 • 031-33915226
شماره اتاق : 49
جمشید پرویزیان

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
شماره اتاق : روبروی سمینار 2
احمد رضا پیشه ور
ریاست دانشکده: 1395-1392
حرارت و سیالات
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
احمد رضا پیشه ور

حرارت و سیالات
هیات علمی, استاد
 • 031-33915208
شماره اتاق : 18
محمدرضا توکلی نژاد

حرارت و سیالات
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33919012
شماره اتاق : 4
رضا تیکنی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915213
شماره اتاق : 43
محسن ثقفیان

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915220
شماره اتاق : 21
حسین جعفرزاده

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
 • ۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۷
شماره اتاق : ۵۰
رضا جعفری ندوشن

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915227
شماره اتاق : 47
مهدی جوانبخت

مکانیک جامدات
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915214
شماره اتاق : 17
ایمان چیت ساز

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915264
شماره اتاق : 44
محمد دانش

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915223
شماره اتاق : 54
محسن دوازده امامی

حرارت و سیالات
هیات علمی, استاد
 • 031-33915245
شماره اتاق : 20
مهدی سلمانی تهرانی

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915219
شماره اتاق : 15
محمد رضا سلیم پور

حرارت و سیالات
هیات علمی, استاد
 • 031-33915210
شماره اتاق : 35
احمد سوهانکار اصفهانی

حرارت و سیالات
هیات علمی, استاد
 • 031-33915205
شماره اتاق : 24
محمد سیلانی

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33912667
شماره اتاق : 41
علیرضا شهیدی

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915237
شماره اتاق : 45
احمد صابونچي
ریاست دانشکده: 1380-1378
حرارت و سیالات
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
سید محسن صفوی

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915243
شماره اتاق : 37
سعید ضیایی راد

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915244
شماره اتاق : 34
علي اكبر عالم رجبي
ریاست دانشکده:1371-1367
حرارت و سیالات
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
علیرضا فدایی تهرانی

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915232
شماره اتاق : 36
محمدرضا فروزان
ریاست دانشکده: 1396-1401
مکانیک جامدات
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915235
شماره اتاق : 33
احسان فروزمهر

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915238
شماره اتاق : 42
عباس قائی

ساخت و تولید
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915246
شماره اتاق : 52
مهدی کاروان

ساخت و تولید
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915206
شماره اتاق : 14
مهدی کاظمی

ساخت و تولید
هیات علمی, استادیار
 • ۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۲۷
شماره اتاق : ۴۷
محمود کدخدایی
ریاست دانشکده: 1389-1390
مکانیک جامدات
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915256
شماره اتاق : 16
مهدی کشمیری

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 031-33915217
شماره اتاق : 1
رامین کوهی کمالی

حرارت و سیالات
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, استاد
 • 33915242
شماره اتاق : 2
علی لقمانی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33919011
شماره اتاق : 40
علی مالکی

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33911461
شماره اتاق : 5
مرضیه مجدراصیل

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, استادیار
 • ۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۱۷
شماره اتاق : ۱
مهران مرادی

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915254
شماره اتاق : 39
سعید مرتضوی

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915257
شماره اتاق : 3
محمد مشایخی

مکانیک جامدات
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استاد
 • 031-33915216
شماره اتاق : 19
پیمان مصدق

ساخت و تولید
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915231
شماره اتاق : 6
حسن موسوی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915222
شماره اتاق : 55
حمید رضا میردامادی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915248
شماره اتاق : 48
محمدرضا نیرومند


هیات علمی, استادیار
 • ۰۳۱-۳۳۹۱۵۲۴۰
شماره اتاق : ۳۲
مهدی نیلی احمد آبادی

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915240
شماره اتاق : 32
مهدی جوانبخت

مکانیک جامدات
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915214
شماره اتاق : 17
مهدی کاروان

ساخت و تولید
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915206
شماره اتاق : 14
رامین کوهی کمالی

حرارت و سیالات
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, استاد
 • 33915242
شماره اتاق : 2
علی لقمانی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33919011
شماره اتاق : 40
احسان عکاف زاده

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915229
فهمیه مروی
کارشناس آزمایشگاه مکاترونیک

کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 0313391-1460
Saleh Akbarzadeh

مکانیک جامدات
رئیس دانشکده, هیات علمی, هیات علمی, استاد
عباسعلی ایروانی

مکانیک جامدات
هیات علمی, مربی
مجتبی ایزدی

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشور
حسن خادمی زاده
ریاست دانشکده : 1362 الی 1363
مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
بیژن دیبایی نیا

مکانیک جامدات
هیات علمی, مربی
علي اصغر رستمي
ریاست دانشکده: 1362-1361
حرارت و سیالات
رؤسای پیشین, هیات علمی, استاد
جواد زرکوب

ساخت و تولید
هیات علمی, استادیار
محمود سلیمی
ریاست دانشکده : 1359 الی 1361 - 1380 الی 1387
مکانیک جامدات
هیات علمی, استاد
مهدی شریف احمدیان

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشور
ابراهیم شیرانی
ریاست دانشکده: 1364-1366 و 1371-1375 و 1387-1389
حرارت و سیالات
رؤسای پیشین, هیات علمی, استاد
احمد صابونچی

ساخت و تولید
هیات علمی, استاد
علی اکبر عالم رجبی

حرارت و سیالات
هیات علمی, استاد
 • 031-33915207
احمد رضا عظیمیان

حرارت و سیالات
هیات علمی, استاد
مصطفی غیور

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, استاد
 • 031-33915247
عباس فتاح

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, استادیار
محمود فرزين

ساخت و تولید
بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 031-33915218
شماره اتاق : 22
مهدی کشمیری

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 031-33915217
شماره اتاق : 1
محسن مستوفی

مکانیک جامدات
هیات علمی, مربی
حسین مقبل

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشور
حسن نحوی

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
هیات علمی, استاد
 • 031-33915242
حسین نصر

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشور
ناصر نهضت

ساخت و تولید
هیات علمی, استادیار
محمود همامی

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
سعید ضیایی راد

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915244
شماره اتاق : 34
حسن خادمی زاده
ریاست دانشکده: 1363-1362
مکانیک جامدات
رؤسای پیشین
محمود سليمي
ریاست دانشکده: 1361-1359 و 1387-1380
مکانیک جامدات
رؤسای پیشین
محمدرضا فروزان
ریاست دانشکده: 1396-1401
مکانیک جامدات
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915235
شماره اتاق : 33
محمود کدخدایی
ریاست دانشکده: 1389-1390
مکانیک جامدات
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915256
شماره اتاق : 16
احمد رضا پیشه ور
ریاست دانشکده: 1395-1392
حرارت و سیالات
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
همايون دانشيار
ریاست دانشکده: 1359-1356
حرارت و سیالات
رؤسای پیشین
علي اصغر رستمي
ریاست دانشکده: 1362-1361
حرارت و سیالات
رؤسای پیشین, هیات علمی, استاد
محمدسعيد سعيدی
ریاست دانشکده: ۱۳۶۴-۱۳۶۳ و ۱۳۷۸-۱۳۷۵
حرارت و سیالات
رؤسای پیشین
ابراهیم شیرانی
ریاست دانشکده: 1364-1366 و 1371-1375 و 1387-1389
حرارت و سیالات
رؤسای پیشین, هیات علمی, استاد
احمد صابونچي
ریاست دانشکده: 1380-1378
حرارت و سیالات
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
علي اكبر عالم رجبي
ریاست دانشکده:1371-1367
حرارت و سیالات
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
مجيد ملكي
ریاست دانشکده: 1367-1366
حرارت و سیالات
رؤسای پیشین
شهناز ارشادی


بازنشسته, کارمند, همکاران سابق
سعید شهداد

حرارت و سیالات
کارمند, کارشناس آزمایشگاه, بازنشسته, همکاران سابق
اصغر عابدی
مسئول امور عمومی

کارمند, بازنشسته, همکاران سابق
مهدی قانیان

سیستم های دینامیکی و مکاترونیکی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه, بازنشسته, همکاران سابق
فریدون کبیری


کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات, بازنشسته, همکاران سابق
محمد ماندگاری


کارمند, کارشناس آزمایشگاه, همکاران سابق
محمد ماندگاری

مکانیک جامدات
کارمند, کارشناس آزمایشگاه, همکاران سابق
سعید نیک نفس

حرارت و سیالات
کارمند, کارشناس آزمایشگاه, همکاران سابق
حمید نیک نفس

حرارت و سیالات
کارمند, کارشناس آزمایشگاه, بازنشسته, همکاران سابق
هانس ورنر فان د فن


اساتید همبسته, استاد
 • 031-33913924
شماره اتاق : 11 (مرکز ابررایانش ملی ایران)
امين اله محمدی
سرپرست مرکز آموزش مهارت های فنی و مهندسی

اساتید همبسته, استادیار
 • 031-33912386
شماره اتاق : 2102 - مرکز آموزش مهارت های فنی و مهندسی

تحت نظارت وف ایرانی