رفتن به محتوای اصلی
x

حرارت و سیالات

معرفی گروه اول

 

محمود اشرفی زاده

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915211
شماره اتاق : 38
احمد رضا پیشه ور

حرارت و سیالات
هیات علمی, استاد
 • 031-33915208
شماره اتاق : 18
محمد رضا توکلی

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33919012
شماره اتاق : 4
محسن ثقفیان

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915220
شماره اتاق : 21
ایمان چیت ساز

حرارت و سیالات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915264
شماره اتاق : 44
محسن دوازده امامی

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915245
شماره اتاق : 20
محمد رضا سلیم پور

حرارت و سیالات
هیات علمی, استاد
 • 031-33915210
شماره اتاق : 35
احمد سوهانکار اصفهانی

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915205
شماره اتاق : 24
رامین کوهی کمالی

حرارت و سیالات
هیات علمی, استاد
 • 33915242
شماره اتاق : 2
مسعود مددالهی

حرارت و سیالات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915247
شماره اتاق : 50
سعید مرتضوی

حرارت و سیالات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915257
شماره اتاق : 3
مهدی نیلی احمد آبادی

حرارت و سیالات
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915240
شماره اتاق : 32
علیرضا امیریون
کارشناس آزمایشگاه حرارت و سیالات
حرارت و سیالات
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915233