رفتن به محتوای اصلی
x

مکانیک جامدات

معرفی گروه دوم

 

محسن اصفهانیان

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915228
شماره اتاق : 46
صالح اکبرزاده

مکانیک جامدات
رئیس دانشکده, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915215
شماره اتاق : 51
رضا جعفری ندوشن

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915227
شماره اتاق : 47
مصطفی جمشیدیان

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915265
شماره اتاق : 11
مهدی جوانبخت

مکانیک جامدات
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915214
شماره اتاق : 17
مهدی سلمانی تهرانی

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915219
شماره اتاق : 15
محمد سیلانی

مکانیک جامدات
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33912667
شماره اتاق : 41
علیرضا شهیدی

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915237
شماره اتاق : 45
محمدرضا فروزان
ریاست دانشکده: 1396-1401
مکانیک جامدات
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915235
شماره اتاق : 33
محمود کدخدایی
ریاست دانشکده: 1389-1390
مکانیک جامدات
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915256
شماره اتاق : 16
مهران مرادی

مکانیک جامدات
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915254
شماره اتاق : 39
محمد مشایخی

مکانیک جامدات
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استاد
 • 031-33915216
شماره اتاق : 19
علی قدیردخت
کارشناس آزمایشگاه مقاومت و مصالح
مکانیک جامدات
کارشناسان, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915239
محمد ماندگاری

مکانیک جامدات
کارمند, کارشناس آزمایشگاه, همکاران سابق

آزمایشگاه مکانیک جامدات

آزمایشگاه مقاومت مصالح یکی از آزمایشگاه‌های آموزشی رشته مهندسی مکانیک است که در آن دانشجویان با آزمون‌های مرتبط با تن

تحت نظارت وف بومی