رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه مکانیک جامدات

Level begin

آزمایشگاه مقاومت مصالح یکی از آزمایشگاه‌های آموزشی رشته مهندسی مکانیک است که در آن دانشجویان با آزمون‌های مرتبط با تنش‌ها و تغییر شکل در قطعات مختلف تحت بارگذاری آشنا می‌شوند.

تحت نظارت وف ایرانی