رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه های گروه جامدات به دو دسته آموزشی و پژوهشی تقسیم بندی می شوند، در آزمایشگاه پژوهشی، تست های پژوهشی و صنعتی طبق استانداردهای مشخص انجام می گردد.

شماره آزمایش نام آزمایش
1 کشش- فشار 5 تن
2 تست سایش
3 کشش 60 تن
4 سقوط آزاد
5 خستگی محوری

 

تست کشش- فشار 5 تن تست خستگی محوری 5 تن
تست کشش- فشار 60 تن تست سقوط آزاد
تست سایش  

 

تحت نظارت وف ایرانی