رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی گروه مکانیک جامدات

آزمایشگاه مقاومت مصالح یکی از آزمایشگاه‌های آموزشی رشته مهندسی مکانیک است که در آن دانشجویان با آزمون‌های مرتبط با تنش‌ها و تغییر شکل در قطعات مختلف تحت بارگذاری آشنا می‌شوند.

هیأت علمی
محسن اصفهانیان
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915228
شماره اتاق : 46
صالح اکبرزاده
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد
 • 031-33915215
شماره اتاق : 51
رضا جعفری ندوشن
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915227
شماره اتاق : 47
مهدی جوانبخت
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915214
شماره اتاق : 17
مهدی سلمانی تهرانی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915219
شماره اتاق : 15
محمد سیلانی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33912667
شماره اتاق : 41
علیرضا شهیدی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915237
شماره اتاق : 45
محمدرضا فروزان
ریاست دانشکده: 1396-1401
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915235
شماره اتاق : 33
محمود کدخدایی
ریاست دانشکده: 1389-1390
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915256
شماره اتاق : 16
مهران مرادی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915254
شماره اتاق : 39
محمد مشایخی
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استاد
 • 031-33915216
شماره اتاق : 19
کارشناسان
مهدی جوانبخت
مدیران داخلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915214
شماره اتاق : 17
علی قدیردخت
کارشناس آزمایشگاه مقاومت و مصالح
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915239
آزمایشگاه ها

تحت نظارت وف ایرانی